POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO I PLIKÓW COOKIES

 1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

1.1 Administratorem danych jest Tomasz Kołdrowski. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

1.3Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 Szanuję Twoje prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych.

1.5 Dane osobowe podawane na mojej stronie www.sekretyrozwoju.com są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.6 Tomasz Kołdrowski jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na mojej stronie, to przetwarzam Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, adres IP.1.7. Jestem  także administratorem osób zapisanych na newsletter na stronie www.sekretyrozwoju.com.

 

 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przeze mnie za każdym razem wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa. Na przykład jeśli zaznaczyłeś odbiór osobisty, to Twoje dane nie będą już udostępniane przewoźnikowi w celu dostarczenia Twojej paczki na nasze zlecenie.

Możliwe cele zbierania Twoich danych przez nas, czyli Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
 2. marketing bezpośredni moich produktów lub usług.

2.3. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych:

 1. w przypadku jeśli korzystasz ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, to udostępniam Twoje dane wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na moje zlecenie.
 2. w przypadku jeśli korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, to udostępniam Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu i księgującemu powyższe płatności w moim sklepie.

2.5. Mogę przetwarzać następujące Twoje dane:

 1. Jeśli korzystasz z możliwości zakupu moich towarów lub usług przez moje strony internetowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku jeśli nie jesteś Konsumentem, to mogę przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 1. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads przekazujesz mi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2.6.Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie.

2.8. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego moich produktów lub usług podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przeze mnie.

2.9.Nie przekazuję, ani nie mam zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2.10. Twoje dane osobowe będą przechowywane przeze mnie przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2.11. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Twoje Prawa zgodnie z RODO:

3.1. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną w tej sprawie pod adresem e-mail: coachingdlaciebie@wp.pl.

 

 1. Newsletter – informacje handlowe:

4.1. Posiadam techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

4.2.Informacje handlowe związane z prowadzoną przeze mnie działalnością (informacje o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 

 1. Informacje Techniczne

5.1. Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Ciebie z mojej strony www.sekretyrozwoju.com na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszych stron internetowych tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia mi rozwijanie strony zgodnie z preferencjami moich Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Ciebie, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z www.sekretyrozwoju.com korzystam z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania  lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

5.2 Jakie pliki cookie wykorzystuję?

a)Pliki niezbędne do działania platformy www.sekretyrozwoju.com – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie platformy, logowanie do niej, nawigowanie po niej, pobieranie zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z platformy może być niemożliwe;

 1. b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie mojej strony internetowej. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 2. c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przeze mnie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z mojej strony internetowej;
 3. d) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
 4. e) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz.

5.3 Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na swoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na swoim urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.5.4

Pozostałe informacje techniczne
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

 1. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sekretyrozwoju.com.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego, kto korzysta w jakikolwiek sposób z mojej strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawowa zasadę:

nigdy nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim Twoich danych personalnych (e-mail, imię) oraz innych użytkowników moich list.

Zawsze masz prawo do usunięcia swoich danych z mojej bazy.

(w każdym mailu znajduje się link do wypisu).

W przypadku ewentualnej zmiany tematyki i nazwy którejś z moich list, pozostawiam dane Subskrybentów na tej liście. Jeśli jednak nowa tematyka Ci nie odpowiada – zawsze możesz się wypisać

(w każdym mailu podaję link do wypisu).

Jeśli nie zgadzasz się z moją Polityką Prywatności proszę, nie odwiedzaj mojej strony, nie rejestruj się i nie udostępniaj mi żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości związanych z tematyką listy osobom, których dane kontaktowe uzyskałem dzięki dobrowolnemu zapisaniu się na moje listy.

UWAGA!

W przypadku otrzymywania kilku takich samych maili jednego dnia, proszę nie obwiniać właściciela list. Przyczyną jest Twoje dobrowolne zapisanie się na kilka moich innych list (przy zapisie freebot.pl proponuje inne tematycznie listy do zapisu), stąd możliwość otrzymywania zwielokrotnionych maili. Wystarczy wtedy  pozostać na jednej liście najbardziej zbliżonej tematyką do Twoich zainteresowań a z reszty list wypisać się (link w każdym mailu na dole).

Polityka Plików Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
  7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
  8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
  9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl