KRYZYSOWY I ROZWOJOWY

MENTORING FINANSOWY

 

Czym jest Kryzysowy Rozwojowy Mentoring Finansowy?

Jest to metoda pracy z klientami doświadczającymi kryzysu psychologicznego (lekkiego i średniego), którego przyczyną są finanse.

Nie jest doradztwem finansowym, inwestycyjnym i biznesowym ani psychoterapią.

Zainteresowałam się tymi tematami, gdyż wielokrotnie trafiali do mnie klienci, którzy wpadali w kryzysy emocjonalne, stres, problemy czy konflikty z bliskimi właśnie z powodu podejmowania złych decyzji finansowych i biznesowych, nieodpowiedniego zarządzania pieniędzmi czy pogonią za nimi kosztem innych wartości, destrukcyjnych przekonań, nawyków czy wzorców (zwłaszcza z dzieciństwa). Wbrew pozorom stres i kryzysy emocjonalne o podłożu finansowym dotyczą nie tylko ludzi znajdujących się w długach czy biedzie. Można obiektywnie posiadać bezpieczeństwo finansowe, a nawet być zamożnym, a mimo to przeżywać kryzysy emocjonalne związane ze sferą finansów. Kłótnie o pieniądze (zwłaszcza ich wydawanie i zarabianie) oraz o podejście do nich są obecne w bardzo wielu rodzinach – także bogatych.

Na czym polega Mentoring Finansowy?

Kryzysowy Rozwojowy Mentoring Finansowy polega na pomocy klientom w:

Wdrożeniu przekonań, nawyków i działań ułatwiających osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego i lepsze zarządzanie finansami osobistymi.

Zdrowym wyznaczania celów finansowych oraz opracowaniu planu ich osiągnięcia – z uwzględnieniem kluczowych wartości, ważności i ekologii celu.

Poznaniu, w jaki sposób nasza osobowość wpływa na osiąganie celów finansowych i jak to efektywnie wykorzystać w tworzeniu strategii działania.

Poradzeniu sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, których źródłem są pieniądze/ sytuacja finansowa np. kredyt, utrata pracy.

Dowiedzeniu się, w jaki sposób nasze przekonania mogą wspierać lub utrudniać zdrowe podejście do pieniędzy i umiejętność zarządzania finansami osobistymi, oszczędzania, wydawania, zarabiania, inwestowania, planowania, zabezpieczania się na przyszłość.

Uniknięciu pułapek psychologicznych przy podejmowaniu decyzji finansowych, zakupowych i biznesowych.

Zdiagnozowaniu swojego psychologicznego” profilu tożsamości finansowej i postawy wobec pieniądza oraz przełożeniu tego na skuteczność w osiąganiu celów i budowaniu stabilnej sytuacji finansowej.

Odkryciu, w jaki sposób pieniądz wpływa pozytywnie i negatywnie na emocje, reakcje i działania oraz jak tym konstruktywnie zarządzać, aby osiągnąć szczęście i dobrostan.

Zrozumieniu, jakie nawyki, błędy poznawcze i heurystyki sabotują budowanie i utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej.

Podczas pracy z klientem w ramach mentoringu finansowego dużo uwagi poświęcam psychologii szczęścia i dobrostanu, dbaniu o energię mentalną oraz temu, jak zadbać o sytuację finansową bez wpadania w toksyczny materializm  lub hedonistyczną adaptację.

Jednym z kluczowych elementów, aby skutecznie osiągać cele finansowe i jednocześnie cieszyć się życiem, jest pomoc klientowi we wzmocnieniu poczucia własnej wartości i sprawstwa.

ROLA KRYZYSOWEGO MENTORA FINANSOWEGO

 1. Finansowy mentoring kryzysowy – jest to wsparcie w kryzysie, którego źródłem są pieniądze.

 2. Finansowy trening mentalny – wsparcie w wyznaczeniu, planowaniu i osiaganiu celów finansowych.

Zadania kryzysowego mentora finansowego:

 1. Diagnoza

 2. Przywrócenie poczucia panowania nad sytuacją i poczucia bezpieczeństwa.

 3. Psychoedukacja oraz edukacja finansowa

 4. Przywrócenie klientowi dostępu do zasobów wewnętrznych.

 5. Wspólne generowanie nowych koniecznych zasobów.

 6. Wspólne określenie celu, koniecznych działań oraz opracowanie planu działania.

 7. Wsparcie w trakcie realizacji strategii i osiagania celów finansowych.

Etapy pracy w mentoringu finansowym:

Etap 1. Wysłuchanie – identyfikacja problemu/celu.

Etap 2. Identyfikacja i opisanie zasobów (ograniczających i wspierających).

Etap 3. Identyfikacja i neutralizacja istniejących konfliktów (jesli jest potrzebna).

Etap 4. Praca z celami finansowymi oraz wsparcie w kryzysie.

Struktura pracy z kryzysem o podłożu finansowym:

 1. Określenie problemu (żródło, rodzaj i natężenie kryzysu)

 2. Diagnoza i identyfikacja zasobów (wspierających i ograniczających)\

 • Osobowościowy Profil Finansowy oraz Typ Osobowości Finansowej

 • główne motywatory (wartości i ważności)

 • przekonania

 • nawyki, cechy osobowości i temperamentu

 1. Identyfikacja konfliktów (występujących w życiu finansowym klienta pomiędzy oczekiwanymi efektami, a działaniami i rzeczywistymi efektami działań).

 2. Stworzenie planu

 • zadbania o zasoby mentalne

 • poznania i wykorzystania motywatorów

 • poznania, wykorzystania i ewentualnej modyfikacji przekonań

 • określenia możliwych celów

 • określenia prawidłowych kryteriów sukcesu i porażki

 • rozpoczęcia i kontynuowania działań

 1. Transfer wiedzy

 • strategie radzenia sobie z emocjami

 • psychologia pieniądza i decyzji finansowych

 1. Realizacja planu działania klienta

 • uzyskanie zobowiązania klienta

 • realizacja planu krok po kroku, pod nadzorem mentora

 • modyfikacja planu (gdy zachodzi taka potrzeba)

 • bieżące określanie i dążenie do osiągania minicelów

 • bieżąca praca nad konfliktami w zakresie Typu Osobowości Finansowej i Osobowościowego Profilu Finansowego klienta (o ile istnieją)

Źródła wiedzy, na jakiej bazuję, pracując z Tobą, jako Kryzysowy i Rozwojowy Mentor Finansowy:

Wiedza dotyczaca finansów

 1. Ekonomia behawioralna – wyjaśnia ona zachowania ekonomiczne ludzi, w szczególności odstępstwa od założeń teoretycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą psychologii człowieka.

  W szczególności obszar Finanse behawioralne – wyjaśnia zachowania człowieka na rynkach finansowych i kapitałowych.

 2. Psychologia ekonomiczna – wyjasnia wpływ różnych ekonomicznych zjawisk na umysł człowieka i vice versa.

  Psychologia finansowa – wyjasnia wpływ pieniądza na procesy dziejące się w umyśle.

Wiedza dotyczaca pracy z umysłem i celami

 1. Elementy Interwencji Kryzysowej.

 2. Podstawy Coachingu i Mentoringu Finansowego.

 3. Pozytywna Psychologia Życia (wprowadzanie zmian i osiąhanie celów).

7 poziomów wpływających na sytuację finansową

W większości przypadków za problemy w sferze finansów odpowiada to, co się dzieje na 7 poziomach funkcjonowania umysłu człowieka mających wpływ na decyzje.

Efekty wynikają z podjęcia działań lub ich braku. Na to, czy i jakie działania podejmujemy wpływają nasze decyzje. Natomiasst na podjęte decyzje wpływa, to co się dzieje kolejno na tych 7 poziomach:

 1. neurobiologia (mózg)

 2. cechy osobowości i temperamentu

 3. wartości/ważności

 4. przekonania

 5. nawyki/reakcje

 6. umiejętności/wiedza/środowisko

 7. decyzje

W mentoringu finansowym pracujemy na kazdym z tych poziomów. Wszystko wychodzi od neurobiologi i poprzez kolejne poziomy wpływa finalnie na efekty działań.

Wszystko na co masz wpływ zależy od decyzji, jakie podejmujesz i/lub decyzji, których nie podejmujesz.

Kim są moi klienci?

Osoby zarabiające powyżej średniej krajowej, doświadczające kryzysu emocjonalnego, którego źródłem są pieniądze, które mierzą się z problemami typu:

 • Trudności w zaspokojeniu potrzeb życiowych wyższego rzędu

 • Lęk, którego źródłem jest zadłużenie lub obawa przed bankructwem

 • Lęk przed stratą pieniędzy lub utratą potencjalnych korzyści finansowych.

 • Lęk przed utratą statusu/pozycji społecznej i akceptacji ze strony innych (wstyd dotyczący biedy i martwienie się o to, co powiedzą inni)

 • Brak stabilności finansowej (tzw. Huśtawka finansowa)

 • Trudności w osiąganiu ambitnych celów finansowych

 • Brak umiejętności skutecznego zarządzania finansami

 • Konflikty rodzinne o podłożu finansowymi

Typowe problemy moich klientów:

Kategoria – Więcej zarabiać

 • brak znajomości sposobów na skokowo wyższy poziom zarobków;

 • brak podstawowej wiedzy w zakresie psychologii finansowej;

 • brak podstawowej wiedzy w zakresie planowania i zarządzania finansami.

Kategoria – Mniej wydawać

 • błędy poznawcze;

 • brak nawyku oszczędzania;

 • korzystanie z nie swoich pieniędzy (kredyty konsumpcyjne, pożyczki);

 • niski poziom umiejętności czekania na odroczoną gratyfikację.

Najważniejsze korzyści dla Ciebie

 • dowiesz się w jaki sposób radzić sobie z wyzwaniami finansowymi

 • nauczysz się prawidłowo wyznaczać i skutecznie osiągać cele finansowe

 • poznasz strategie podejmowania decyzji finansowych oparte na wynikach badań naukowych

 • dowiesz się jak zbudować trzy fundamenty dobrobytu finansowego: bezpieczeństwo finansowe (1), niezależność finansową (2) oraz wolność finansową (3)

 • zrozumiesz w jaki sposób pieniądz wpływa na Twoje emocje, reakcje i działania oraz jak tym zarządzać

 • poznasz podstawowe błędy poznawcze, które sabotują budowanie i utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej

 • dowiesz się jaki jest Twój Osobisty Profil Finansowy, dzięki czemu zrozumiesz dlaczego Twoje finanse wyglądają tak jak wyglądają oraz zidentyfikujesz mentalne konflikty, które mogą utrudniać Ci osiąganie celów

Utożsamiasz się z opisanymi przeze mnie trudnościami?

Szukasz powyższych korzyści?

Czujesz, że potrzebujesz fachowego wsparcia w obszarze kryzysu związanego z finansami?

Jeśli przynajmniej na jedno pytanie Twoja odpowiedź jest twierdząca, to koniecznie skontaktuj się ze mną, by zapisać się na swą pierwszą konsultację diagnostyczną.

Poznamy się i przeanalizuję Twoją aktualna sytuację. Jeśli stwierdzę, że jestem w stanie Ci pomóc to przedstawię Ci dopasowany plan mentoringu i omówimy warunki współpracy.

Jak wygląda pierwsza konsultacja?

Diagnostyczna Pierwsza Sesja Kryzysowa

Korzyści dla Ciebie:

 • Opowiesz mi o swojej trudności, kryzysie w bezpiecznych warunkach. Dzięki temu doznasz ulgi emocjonalnej;

 • Będziesz wysłuchany, zrozumiany i otoczony opieką. Poczujesz, że możesz mi zaufać;

 • Zyskasz nadzieję na to, że będziesz w stanie poprawić swoją sytuację;

 • Wstępnie określisz swój cel, czyli zdefiniujesz, co pozytywnego chcesz w zamian problemowej sytuacji;

 • Dostaniesz ode mnie konkretną wiedzę, na temat tego, co i dlaczego się aktualnie z tobą dzieje oraz co z tym ewentualnie możesz dalej zrobić (psychoedukacja).

Co mi da nasza Diagnostyczna Pierwsza Sesja Kryzysowa:

 • Zobaczę problem z twojej perspektywy (subiektywna ocena sytuacji kryzysowej oczami klienta);

 • Zdefiniuję problem z punktu widzenia coacha kryzysowego (obiektywne zdefiniowanie kryzysu);

 • Będę mieć szansę ocenić natężenie kryzysu na różnych poziomach oraz określić twoją stabilność emocjonalną i zdolność do działania;

 • Będę mieć możliwość dania Ci poczucia, że jesteś przeze mnie zrozumiany oraz wytłumaczenia Ci, co się z tobą dzieje i dlaczego (psychoedukacja);

 • Podejmę decyzję odnośnie mojej woli pracy z tobą. Jeśli stwierdzę, że potrzebujesz na chwilę obecną innego wsparcia, to będę mógł polecić Ci innego specjalistę i z nim umówić. Jeśli jednak zdecyduję się na pracę z tobą, to przedstawię Ci wizję naszej współpracy i dalszych kroków.

Zapisz się przez formularz kontaktowy lub napisz do mnie na maila : kontakt@tomaszkoldrowski.pl 

W tytule wpisz Mentoring Finansowy i opisz w treści krótko zarys swej sytuacji i potrzeb.

Zapraszam do współpracy

Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Mentor Finansowy