Coaching Kryzysowy

Znalezione obrazy dla zapytania crisis emotional

COACHING KRYZYSOWY

Czym jest kryzys?

Kryzys jest wynikiem trudności w osiąganiu celów życiowych, pokonywaniu przeszkód, które wydają się ludziom nie do pokonania na drodze zwyczajowych wyborów i zachowań.

Kryzys definiowany jest jako:

 • Utrata lub zachwianie równowagi emocjonalnej i życiowej;

 • Zablokowanie lub brak adekwatnych zasobów do zmagania się z trudnościami;

 • Moment zwrotny, krytyczny, przełomowy w egzystencji człowieka;

 • Zagrożenie dotychczasowego sensu życia i systemu wartości;

 • Zagrożenie koncepcji Ja i tożsamości.

Możesz mieć Kryzys, gdy:

 • sytuacja trudna, z którą się zmagasz wydaje Ci się nie do pokonania;

 • pomimo podjętych prób nie udaje Ci się rozwiązać problemów;

 • trudna sytuacja staje się przeszkodą nie do pokonania i stopniowo wyczerpuje ona twoje zasoby ( siła, motywacja, wiara, determinacja, zdrowie, pieniądze, czas etc…);

 • trudność zaczyna negatywnie oddziaływać na pozostałe sfery twego życia i utrudnia Ci funkcjonowanie;

 • tracisz kontrolę nad życiem;

 • czujesz, że coraz bardziej potrzebujesz pomocy z zewnątrz.

Stan kryzysowy jest zwykle widoczny w czterech wymiarach:

 • fizjologiczny – rozstrojenie procesów fizjologicznych, objawy psychosomatyczne i fizjologiczne związane z lękiem;

 • emocjonalny – przezywanie nasilonego lęku, obaw, uczucia szoku emocjonalnego, poczucie straty i pustki, odczuwanie złości, winy, krzywdy, wstydu i skrępowania;

 • poznawczy – upośledzenie i załamanie zwykłej zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;

 • behawioralny – np: związany z zachowaniami, niezdolność do pełnienia zwykłych funkcji życiowych, trudności w opanowaniu własnych emocji, odsuwanie się od ludzi, lęk przed samotnością i gorączkowe poszukiwanie obecności innych, zwiększanie się zależności od otoczenia  etc.

Wyróżniamy trzy podejścia do kryzysu i każde z nich ma swe sposoby na skuteczne wyjście z niego.

Podejście poznawcze

Kryzys jest wynikiem, nie danej sytuacji samej w sobie, a wyłącznie interpretacji i oceny, jaką nadaje osoba danemu zdarzeniu, jakiego doświadcza. Ten niewłaściwy sposób interpretacji może rodzić stan kryzysowy. Źródłem kryzysu jest w tym podejściu pozbawiona realizmu ocena wydarzeń krytycznych.

Wyjście z kryzysu – jest możliwe dzięki reinterpretacji wydarzenia oraz nadaniu mu nowego znaczenia w życiu klienta.

Podejście behawioralne

Kryzys jest wynikiem stosowania nieadekwatnych reakcji, zachowań i destrukcyjnych mechanizmów obronnych, które zostały wypracowane w trakcie życia klienta. Wynikiem stosowania takich strategii są przeciagające się stany transkryzysowe.

Wyjście z kryzysu – rozwiązanie kryzysu może nastąpić wówczas, gdy nieadaptacyjne strategie zostaną zastapione nowymi zachowaniami przystosowawczymi. Klient ma za zadanie wdrożyć nowe strategie i eksperymentować.

Podejście interpersonalne

Podatność na doświadczanie kryzysu jest wynikiem niskiego poczucia własnej wartości. To sprawia, że takie osoby stają się bardziej podatne na stres i trudniej jest im rozwiązać sytuację kryzysową.

Wyjście z kryzysu – należy podnieść samoocenę osoby, wzmocnić jej poczucie własnej wartości, poczucie kontroli i sprawczości nad sobą i swoim własnym życiem oraz dawać jej pozytywne wzmocnienia (zauważać nawet najmniejsze pozytywy i informować ja o tym).

Tak więc moje wsparcie jako Coacha Kryzysowego polega na pomocy w:

 1. Reinterpretacji sytuacji (poziom poznawczy).

 2. Zmianie zachowań i zastosowaniu nowych strategii (poziom behawioralny).

 3. Podwyższeniu poczucia własnej wartości, samooceny (poziom interpersonalny).

 Czym jest coaching kryzysowy?

Jest to indywidualna forma pomocy, której celem jest wsparcie osoby w odzyskaniu równowagi, harmonii, wewnętrznego spokoju, energii oraz mocy, utraconych w wyniku problemów, trudności i kryzysów emocjonalnych jakich doświadcza.

Coaching kryzysowy jest procesem dwu fazowym:

 • Faza Pierwsza –  Elementy Interwencji Kryzysowej – odzyskiwanie zasobów (bo aby osiągać jakiekolwiek cele najpierw musimy mieć na to siły). Pomoc koncentruje się zatem na powrocie do równowagi, odzyskaniu energii i mocy.

Faza Druga – Coaching – wspieranie i towarzyszenie osobie w określaniu nowej wizji, celu dla siebie, znalezieniu optymalnych rozwiązań, rozwoju siebie i pozytywnego wykorzystywania własnych doświadczeń.

Etapy pracy w Coachingu Kryzysowym

 • Powrót do wewnętrznej równowagi, harmonii, spokoju 

 • Odzyskanie mocy, energii i siły

 • Odzyskanie dostępu do zasobów, poradzenie sobie z destrukcyjnymi emocjami

 • Reinterpretacja zdarzenia/sytuacji, nadanie jej nowego znacznie i zrozumienie jej w nowy sposób

 • Nauczenie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradzeniu sobie z trudnością

 • Wyznaczenie nowych celów i rozwojowej wizji

 • Wypracowanie strategii osiągania celu w sposób optymalny

Co jest finalnym efektem coachingu kryzysowego?

W bezpiecznym środowisku i przy moim wsparciu nauczysz się skutecznych strategii zaradczych, które pomogą Ci pokonać sytuację kryzysową. Odzyskasz dobre samopoczucie, wolność emocjonalną, dostęp do swoich zasobów oraz kontrolę nad sytuacją. Wzrośnie twoja samoświadomość. Wyznaczysz sobie konkretne cele i opracujesz konkretne kroki do ich realizacji. Pokonasz kryzys i staniesz ponownie na nogi, jako ktoś silniejszy, mądrzejszy i bogatszy o nowe cenne doświadczenia.

Komu pomagam?

a) Pomagam osobom których dotyka kryzys rozwojowy – przełomu połowy życia ( kryzys wieku średniego ) w jak najlepszym poradzeniu sobie z nim i wprowadzeniu pożądanych zmian.
b) Wspieram osoby przeżywające kryzysy egzystencjalne odnaleźć sens, stworzyć na nowo zaktualizowany system i hierarchię wartości oraz odkryć i realizować swoją misję życiową i zawodową.
c) Służę pomocą w pokonaniu trudności, kryzysów związanych z obszarem kariery zawodowej. Efektem mojej pracy jest wzrost satysfakcji i samorealizacji, równowaga między życiem prywatnym i zawodowym, wzrost sukcesów ,energii i motywacji w pracy.

d) Daję wsparcie w przypadku stresu u podłoża którego leży chroniczny stres (długotrwale oddziałujące stresory, lub różnorodne sytuacje kryzysowe które zaczynają nakładać się na siebie)

e) Osobom zmagającym się z kryzysem związanym z wypaleniem zawodowym, utratą pracy lub chęcią dokonania zmian zawodowych

f) Kryzys w relacjach/związku/rodzinie (np. rozstanie, konflikt, chęć znalezienia partnera, rozwód)

W moje pracy z klientami najczęściej spotykam się z następującymi kryzysami:

 • Kryzys będący wynikiem z konfliktu

 • Kryzys wynikający z wypalenia zawodowego

 • Kryzys w wyniku przeżywania chronicznego stresu i napięcia

 • Kryzys w sytuacji mobbingu

 • Kryzys w relacji/związku (np. rozwód)

 • Kryzys w przypadku żalu po stracie (np. śmierć osoby bliskiej, rozstanie, przeprowadzka, utrata majątku)

 • Kryzys w wyniku nagłej utraty pracy

 • Kryzys związany z przełomem połowy życia

Jeśli zauważasz u siebie, któreś z powyższych, niepokojących objawów i podejrzewasz, że możesz być w kryzysie koniecznie umów się ze mną na pierwszą konsultację?

Co nam da pierwsza konsultacja?

Korzyści dla Ciebie:

 • Będziesz mieć możliwość opowiedzenia mi o swojej trudności, kryzysie w bezpiecznych warunkach. Dzięki temu doświadczysz ulgi emocjonalnej;

 • Doświadczysz poczucia bycia wysłuchanym, zrozumianym i otoczonym opieką. Poczujesz, że możesz mi zaufać;

 • Zyskasz nadzieję na zmianę, na to, że będziesz w stanie poprawić swoja sytuacje. Wstępnie określisz cel, czyli zdefiniujesz, co pozytywnego chcesz w zamian problemowej sytuacji;

 • Dostaniesz ode mnie konkretną wiedzę, na temat tego, co i dlaczego się aktualnie z tobą dzieje oraz co z tym ewentualnie możesz dalej zrobić (psychoedukacja).

Korzyści dla mnie:

 • Zobaczę problem z twojej perspektywy (subiektywna ocena sytuacji kryzysowej oczami klienta);

 • Zdefiniuję problem z punktu widzenia coacha kryzysowego (obiektywne zdefiniowanie kryzysu);

 • Będę mieć szansę ocenić natężenie kryzysu na różnych poziomach oraz określić twoją stabilność emocjonalną i zdolność do działania;

 • Będę mieć możliwość dania Ci poczucia, że jesteś przeze mnie zrozumiany oraz wytłumaczenia Ci, co się z tobą dzieje i dlaczego ( psychoedukacja );

 • Podejmę decyzję odnośnie mojej woli pracy z tobą. Jeśli stwierdzę, że potrzebujesz na chwilę obecną innego wsparcia, to będę mógł polecić Ci innego specjalistę i z nim umówić. Jeśli jednak zdecyduję się na pracę z tobą, to przedstawię Ci wizję naszej współpracy i dalszych kroków.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

 

mail: coachingdlaciebie@wp.pl

Poniżej masz linki do ankiet. Pobierz je, wypełnij i odeślij na mego maila. W tytule wiadomości napisz swoje imię i nazwisko oraz Coaching Kryzysowy.

Czy coaching jest dla Ciebie

Ankieta Pre-coachingowa

Tomasz Kołdrowski – Master Life&Career Coach, Coach Kryzysowy


Znalezione obrazy dla zapytania HAPPY PEOPLE