NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

O COACHINGU

Zanim zaprosisz mnie do współpracy, jako Twego Coacha przy wprowadzaniu najistotniejszych zmian życiowych i realizacji swoich celów zapoznaj się proszę z tym działem. Ta strona pozwoli Ci zrozumieć czym jest coaching, jakie ma cele i założenia, czym różni się od innych form pomocy i rozwoju. Dzięki temu oszczędzimy sobie czas, rozwiejesz swe ewentualne obiekcje, wątpliwości i łatwiej będzie Ci podjąć najlepsza decyzję.

Czym jest coaching?

Coaching to proces pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w najbardziej skuteczny sposób. Zadaniem coachingu jest tworzenie zmiany w Twoim dotychczasowym życiu, poprzez wspieranie mocnych stron i omijanie przeszkód, które uniemożliwiają Ci realizację zamierzonych celów.

Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Ciebie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby).

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chcesz rozwijać.

Pomoże Ci w stawaniu się tym, kim chcesz i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobędzie i wzmocni to, co w Tobie najlepsze.

Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie.

Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: „Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi”. Ja, jako Coach posługuję się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Nie sugeruję rozwiązań i nie doradzam.

Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec – kolejność jest tu również ważna dla efektywności.

Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań 60-90 minutowych z dwu-tygodniową lub miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich.

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

Skupia się na Tobie i Twych wyjątkowych zasobach oraz indywidualnych ograniczeniach. To właśnie indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.

Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD MENTORINGU?

Mentoring to pewien poziom wieloetapowego coachingu. Zawiera w sobie coaching, doradztwo i szkolenie.

Coach zapewnia określoną, szczegółową informację zwrotną w celu udzielenia danej osobie pomocy w nauce i wzrastaniu.

Mentor pomaga ustalić, wyjaśnić lub wzmocnić kluczowe wartości i przekonania klienta tak, aby służyły jego nauce i wzrastaniu, często służąc osobistym przykładem. Mentor zajmuje się zarówno procesem wywoływania zmian w obszarze wartości i przekonań klienta, jak i służeniem za przewodnika, trenera zachowań i nauczyciela.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD TERAPII?

Coaching jest zorientowany na przyszłość, na odkrywanie, czego klient potrzebuje, by działać efektywniej, w lepszym stanie, bardziej kreatywnie.

Terapia jest mocno skierowana na problem, na szukanie jego przyczyn, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, uwikłaniami, dysfunkcjami. W terapii sięga się do przeszłości, do negatywnych wzorców, do powodów, które leżą u podstaw tego, co jest.

W coachingu nacisk kładziemy na myślenie o przyszłości, na wyobrażanie sobie, jak to będzie, gdy już zrealizujemy cele, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia i tożsamości wspierających osiąganie założonych celów. W coachingu rozwijamy mocne strony klienta, przeszłość wykorzystując jako pole doświadczeń, z których można się uczyć, w których można odkrywać swoje strategie radzenia sobie z wyzwaniami

W CZYM COACHING MOŻE CI POMÓC?

 • W świadomym życiu, a nie „dryfowaniu” (wiesz do jakiego portu chcesz dopłynąć);

 • Odkryciu swojej misji życiowej i zawodowej;

 • W uzyskaniu trwałej zmiany w wybranej przez Ciebie dziedzinie życia (w wyznaczeniu i osiągnięciu celu);

 • Odkryciu ograniczających Ciebie przekonań, blokujących osiągnięcie danego celu;

 • Zobaczeniu, jak cele, które sobie wyznaczasz wpłyną na Ciebie i otoczenie;

 • Lepszemu poznaniu samego siebie.

KIM JEST COACH?

 • Osobą, która towarzyszy Klientowi w procesie coachingowym, nie doradza, nie poucza, nie ocenia

 • Obowiązuje „zasada równych krzeseł”- Klient i Coach są sobie równi

 • Coach „czuwa” natomiast nad prawidłowym przebiegiem sesji, takim doborem pytań i zadań domowych, aby proces był jak najbardziej efektywny

 • Uważny na informację zwrotną od Klienta i empatyczny

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY?

 • Sesja zerowa” – (bezpłatna), na której Klient poznaje zasady coachingu, Coacha

 • Jedna sesja trwa około 90 minut

 • Sesje odbywają się raz na tydzień lub na dwa tygodnie

 • Standardowo jeden proces składa się z 6-10 sesji

 • Spotkania osobiste, telefoniczne, bądź przez Internet

ROLE COACHA I KLIENTA W PROCESIE COACHINGOWYM

COACH

Ja odpowiedzialny jestem za:

 • prowadzenie procesu w sposób efektywny

 • trzymanie się meritum

 • pomoc w szybkim dochodzeniu do sedna

 • przypominanie o deklaracjach, bezstronność i nie ocenianie

 • zlecanie i sprawdzanie zadań na czas miedzy sesjami – czas coachingu to zarówno czas spotkań jak i wszystko co dzieje się między nimi – dlatego bardzo ważne jest, żeby klient był w procesie przez cały ten czas. Zadania proponowane klientowi przez coacha na czas pomiędzy sesjami pomagają we wprowadzaniu zmian oraz w podtrzymywaniu i rozwijaniu tego do czego klient doszedł podczas sesji coachingowej,

 • z jednej strony o dbanie o komfort obydwu stron, a z drugiej wykazywanie się odwagą, by wyjść poza strefę komfortu dla dobra klienta

 • odpowiednie dobieranie mocnych pytań coachingowych

 • odpowiednie podejście do klienta, pełne wiary w Ciebie i Twe zasoby

 • wybranie odpowiedniej formy sesji

 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu energii

 • nieprzywiązywanie się do własnych interpretacji, bezstronność i brak osądu

 • słuchanie na najwyższym poziomie

Za sukcesem coachingu nie stoję bezpośrednio Ja – Coach, ale główny bohater tej formy rozwoju – czyli Ty – Klient. Dlatego tak ważne jest, abyś od początku był świadomy swojej odpowiedzialności i roli w procesie coachingu – coaching to nie działanie „na kliencie”, niezależne od niego, ale działanie „przez klienta” całkowicie od niego zależne.

KLIENT

Twoja odpowiedzialność w procesie coachingu to m.in.:

 • zdobywanie się na szczerość oraz odwagę

 • podążanie wybraną przez siebie ścieżką. Tak naprawdę to Ty prawie całkowicie odpowiedzialny jesteś za osiągnięcie głównego celu,

 • postępowanie zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas pierwszej i kolejnych sesji – realizowanie zadań pomiędzy sesjami, terminowe i zaangażowane uczestniczenie w sesjach itd.,

 • ustalenie celu głównego, celów pobocznych i sposobu dojścia do nich – Ja całym sobą pomagam Ci w tym, ale to Ty jesteś specjalistą w swoim życiu i to Ty jesteś osobą odpowiedzialną za wyznaczenie realnych i istotnych dla siebie celów i ustalenie w jaki sposób jesteś w stanie do nich dojść.

Założenia Coachingu i NLP

1. Mapa nie jest terytorium.

,, Mapa’’ jest naszym umysłem lub sposobem postrzegania, a ,, terytorium’’ to obiektywna rzeczywistość, świat fizyczny, który istnieje niezależnie od tego, czy i jak go doświadczamy. Często wiele osób uważa, że wewnętrzna mapa to prawdziwe przedstawienie świata, a to jest tylko ich interpretacja.

2. Każdy żyje we własnym wyjątkowym modelu świata.

Skoro ,,mapa nie jest terytorium’’, to oznacza to, że każdy z nas musi mieć własny, niepowtarzalny wewnętrzny model świata. Z tego właśnie wynikają rozmaite typy zachowań i myślenia. Ludzkie reakcje w konkretnej sytuacji zależą od subiektywnego sposobu postrzegania. Znając jedynie własną wersję rzeczywistości, często masz tendencję do myślenia, że tylko ona jest prawdziwa. Odmienne mapy rzeczywistości bardzo często są przyczyną konfliktów. Jednakże wszystkie one są w równym stopniu prawidłowe.

3. Doświadczenie ma strukturę.

Stwierdzenie to oznacza, że rzeczywistość odbierana za pomocą zmysłów i sposób, w jaki ją filtrujemy, wyodrębniając przy tym pewne wzorce i kodując w umyśle pojęcia takie, jak czas, emocje  nie są przypadkowe. Jest to spójny i ustrukturyzowany proces.

4. Życie, umysł i ciało tworzą jeden spójny system.

Trafnie ujął to Robert Dilts: ,, Nasze ciała, społeczeństwa i wszechświat tworzą skomplikowane systemy i podsystemy, które współdziałają i wzajemnie na siebie wpływają’’. Ludzkie ciało, to doskonały przykład sprawnego mechanizmu, gdzie poszczególne organy funkcjonują niezależnie od siebie, ale tez współpracują, tworząc całość. Myśli wpływają na samopoczucie, a stan ciała zaś na myśli. Wpływając na jeden element z tego systemu wpływasz na pozostałe. Twoje zachowanie wyzwala różne reakcje otoczenia. Z drugiej strony ty tez odczuwasz skutki działania ludzi.

5. Istotą porozumiewania się jest informacja zwrotna.

Ta presupozycja uczy, że bez względu na okoliczności ponosisz odpowiedzialność za swój sposób komunikacji. Nie wolno ci więc winić odbiorcy za nieuwagę lub złą reakcję. Musisz uważnie obserwować reakcję rozmówcy, by samemu ocenić, czy twój przekaz jest udany, czy raczej powinieneś zmienić podejście.

Dzieje się tak ponieważ twój komunikat przechodzi przez unikalne filtry zmysłowe, czyli jest formowany przez indywidualne czynniki. Twoja informacja, jaką przekazujesz, wcale nie musi być tak oczywista, jak ci się wydaje.

6. Nie można się nie komunikować.

Komunikujemy się nie tylko za pomocą słów. Około 70 procent informacji jest przekazywane w sposób niewerbalny i ludzie podświadomie wychwytują subtelne różnice w postawie ciała, gestykulacji, sposobie wypowiedzi. Słuchacze rejestrują oprócz słów również rytm, intonację, modulację, pauzy i nawet cisza może coś znaczyć.

7. Za każdym zachowaniem leża pozytywne intencje

Według tego założenia, każde nawet destrukcyjne czy negatywne zachowanie ma swą pozytywną intencję, która dość szybko się ujawnia. Nie zawsze jest łatwe odnalezienie tej przyczyny, bo zazwyczaj tkwi ona poza świadomością. Dzięki technikom NLP można ją skutecznie odnaleźć.

8. Ludzie dokonują najlepszych możliwych wyborów.

Każde zachowanie jest w danym momencie najlepszym możliwym wyborem, jeśli weźmie się pod uwagę historię życia, wiedzę, umiejętności, poglądy oraz zasoby, którymi dysponuje dana osoba. Pewnie nie raz sam postąpiłbyś inaczej w konkretnej sytuacji. Pewnie tez doświadczyłeś takiej sytuacji, w których to inni poradzili sobie lepiej. Każdy dokonuje najlepszego według niego wyboru na dany moment. Mógłbyś osiągnąć lepszy wynik, gdybyś tylko znał inne, lepsze sposoby. Dokonanie innych wyborów może ci umożliwić obserwacja własnych zachowań, poglądów i sposobu myślenia.

9. Nie ma porażek, a jest tylko informacja zwrotna.

Dzieci na każdym kroku pozwalają sobie popełniać błędy i modyfikują swoje zachowania do skutku. W ten sposób uczą się i finalnie uzyskują pożądane efekty.  Niestety dorośli bywają mniej tolerancyjni dla swych pomyłek i doświadczania porażek, bo sprawiają one, że czują się fatalnie. Błędnie zakładają, że zrobią wszystko dobrze za pierwszym podejściem i kiedy się to nie udaje, to zaczynają wątpić w siebie lub nie wierzą w wykonalność zadania. Znacznie lepiej jest wówczas potraktować takie doświadczenia, jako informację zwrotną i okazję do treningu.

Jest to jedno z najbardziej wyzwalających założeń NLP. Jeśli je zaakceptujesz, to pozwoli ci to wreszcie spróbować wszystkiego, czego do tej pory się bałeś. Im więcej ,,porażek’’, to tym więcej się nauczysz.

10. Jeśli twoje podejście nie działa, to spróbuj innego.

Elastyczność to zasadnicza cecha, która przybliży cię do sukcesu. Jeśli ciągle próbujesz jednego podejścia i nie daje ci pożądanego rezultatu, to najwyższy czas spróbować nowych możliwości. Eksperymentuj, testuj, zmieniaj do skutku.

11. Masz wszystkie zasoby potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Bardzo często coś ci nie wychodzi, bo ogranicza cię przekonanie, że coś jest niemożliwe, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Moment, w którym wreszcie się to udaje, bywa naprawdę zaskakujący. Ludzie mogą dokonywać zmian lub osiągnąć zamierzony cel, wykorzystując dostępne zasoby oraz ćwiczone przez całe dotychczasowe życie swoje umiejętności. Cała rzecz w tym, by w odpowiednim miejscu i czasie zyskać dostęp do tego potencjału.

12. Jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić, to każdy może się tego nauczyć.

To założenie jest kluczowe, bo pomaga ludziom uwierzyć, że stać ich na więcej, niż im się wydaje. To podejście mobilizuje do podjęcia wysiłku i przekraczania granic swoich możliwości. Tym, co bardzo często blokuje działania jest obawa przed porażką oraz brak wiary we własne możliwości i zdolności.

Zazwyczaj twoje możliwości są o wiele większe, niż ci się wydaje.

To założenie oczywiście nie zawsze jest prawdziwe, jednak ma wielką siłę i przez to przyjęcie go jest bardzo użyteczne. Często wystarczy, że pozbędziesz się uprzedzeń lub zwiększyć liczbę dostępnych zasobów. Przydatne w tym przypadku jest tez modelowanie mistrzów, czyli odkrycie i skopiowanie struktury skutecznej strategii od kogoś, kto jest w czymś lepszy od ciebie.

13. Ludzie działają w sposób doskonały.

Według NLP nie ma ludzi wadliwych, wymagających naprawy, gdyż każdy działa w sposób doskonały. Nawet jeśli coś ci zawsze nie wychodzi, to oznacza że jesteś świetny w robieniu czegoś w niewłaściwy sposób. Wówczas warto zacząć robić, to w odwrotny lub całkiem inny sposób. Pozytywna ocena możliwości człowieka to wartość stała. NLP wprowadza również rozróżnienie między człowiekiem, a jego zachowaniem. Wynika z niego nastawienie, że to nie człowiek jest wadliwy, zły, tylko jego zachowanie może być nieskuteczne i wymaga wprowadzenia zmian.

14. Każdy system kontroluje osoba o największej elastyczności.

Wynika z tego stwierdzenie, że najbardziej elastyczna osoba ma największe szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. Im jesteś bardziej elastyczny, tym więcej masz możliwości. Sytuacje się zmieniają i powtarzanie tego samego wzorca, nie zawsze jest korzystne. Im bardziej skomplikowany jest system, w jakim funkcjonujesz, tym więcej elastyczności musisz wykazać.

15. Wybór jest lepszy od jego braku.

NLP polega na zwiększaniu możliwości wyboru. Jedna możliwość działania, to żaden wybór. Im większy masz wybór, tym bardziej zwiększają się twe szanse na przejęcie kontroli nad własnym życiem.Jakie są efekty coachingu?

Coaching przynosi bardzo szeroką gamę korzyści i rezultatów w zależności od tego, jakie Klient ma potrzeby i oczekiwania oraz jakie cele w związku z tym sobie wyznaczy.

Przykładowe korzyści dla Klientów indywidualnych:

 • Określenie swoich celów i sposobów ich osiągania

 • Poprawa relacji z bliskimi i współpracownikami

 • Wzrost pewności siebie

 • Większa satysfakcja z życia prywatnego i zawodowego

 • Wzrost motywacji do działania i podejmowania nowych wyzwań

 • Odnalezienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

 • Wzrost samoświadomości, lepsze poznanie siebie

 • Odnalezienie swojego powołania, pasji, drogi życiowej

 • Zmiana wizerunku

 • Większa asertywność i pewność siebie

 • Umiejętność lepszej organizacji czasu

Przykładowe korzyści dla organizacji:

 • Większa motywacja pracowników

 • Poprawa kompetencji kluczowych pracowników

 • Poprawa relacji pomiędzy pracownikami

 • Poprawa relacji z pracownikami

 • Lepsza organizacja pracy i komunikacja w firmie

BADANIA EFEKTYWNOŚCI COACHINGU

Coaching jest obecnie obok IT drugą najszybciej rozwijającą się dziedziną na świecie. Międzynarodowe badania wskazują na bardzo wysoką skuteczność coachingu zarówno w przypadku Klientów indywidualnych jak i firm. Poniżej wyniki kilku przykładowych badań:

1. Z badania przeprowadzonego w 2008 roku przez firmę PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, wynika, że według Klientów, coaching najczęściej przynosi poprawę w takich obszarach jak: pewność siebie, związki międzyludzkie, umiejętności komunikacyjne, kompetencje interpersonalne, wydajność pracy, równowaga życia zawodowego i prywatnego, zdrowie, dobre samopoczucie, rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe, organizacja życia osobistego zarządzanie firmą, zarządzanie czasem , efektywność zespołów.

pewność siebie (80%)

związki (73%)

kompetencje komunikacyjne (72%)

kompetencje interpersonalne (71%)

wydajność w pracy (70%)

równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)

zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

organizacja życia osobistego (61%)

zarządzanie firmą (61%)

zarządzanie czasem (57%)

efektywność zespołów (51%).

Aż 96% badanych klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Jaki jest zwrot z inwestycji w coaching?

Aż 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, a średnio wszystkie firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

2. W 2009 roku firma „A Better Perspective” przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 339 osób, które skorzystały lub/i były zleceniodawcami coachingu dla innych osób.
Jako główne indywidualne korzyści z coachingu, badani wskazywali:poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)

  • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)

  • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)

  • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)

  • rozwój samoświadomości (42%)

  • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)

  • lepsze rozumienie roli i celów (37%)

  • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

  • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)

  • wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)

  • wzrost wydajności organizacji (69%)

  • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)

  • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)

  • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)

  • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami(35%)

3. Kolejno 85% i 80% menadżerów w wielkiej Brytanii, wskazuje na zwiększenie motywacji oraz pobudzenie odpowiedzialności, jako główną wartość dla zespołu jaką daje coaching

4. „Według Chartered Institute of Personel & Development (CIPD) ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało z coachingu jako wsparcia dla biznesu”.

ROI – Zwrot kosztów z inwestycji w coaching:

 1. Według informacji podanych przez Arthura Shirk’a z CTI „…Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphii odkryły zwrot z inwestycji w dolarach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści…”

 2. W przypadku większości firm, które posiadały dane dotyczące ROI(wskaźnik zwrotu inwestycji), wskaźnik waha się pomiędzy 100% a 1000%. 86% firm zgłosiło co najmniej 100% zwrotu kosztów coachingu, a 47% z nich uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji. Mediana (wartość centralna) wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji. źródło ICF Global Coaching Client Study

 3. Według badań Manchester Consulting Group, zarządy firmy z grupy Fortune 100 stwierdziły, że ROI z coachingu zastosowanego w ich firmach średnio sześciokrotnie przewyższył ich koszt.

 4. Badanie przeprowadzone przez International Personnel Management Association wskazało, że efektywność szkoleń połączonych z coachingiem była większa o 88% niż zastosowanie samych szkoleń.

 5. Manchester Consulting Inc. w latach 1996 – 2000 przeprowadził badania, które wykazały, że zwrot z inwestycji dla programów coachingowych skierowanych do najwyższej kadry był blisko sześć razy większy niż ich koszt.

 6. Z Badań przeprowadzonych przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wynika, że coaching rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł 529% zwrotu z inwestycji.

 7. The Economic Times zaprezentował wyniki badań, wskazujące że dzięki coachingowi w firmach (na podstawie rankingu stu spółek zaprezentowanych przez magazyn Fortune) ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:

  • 77% poprawiają się relacje między pracownikami,

  • 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,

  • 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy

 8. Badanie przeprowadzone na 500 spółkach z branży telekomunikacyjnej (na podstawie listy magazynu Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstw do 529%.